Regulamin konkursu „MISS KAMELEON” Klinkier Przysucha S.A.

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „MISS KAMELEON”, zwanego dalej
„Konkursem” jest Klinkier Przysucha S.A., zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest propagowanie idei indywidualnego tworzenia kolorów płytek elewacyjnych produkowanych przez "Organizatora" za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: www.kameleon.klinkierprzysucha.pl. Aplikacja umożliwia mieszanie w dowolnych proporcjach trzech różnych kolorów płytek, dając ogromne możliwości tworzenia nowych kolorów elewacji. Tematyką Konkursu jest twórcze, nieszablonowe podejście do kolorystyki elewacji z płytek klinkierowych.

III. Uczestnicy konkursu
Konkurs "MISS KAMELEON" adresowany jest do pracowników firm wykonawczych, pracowników partnerów handlowych Klinkier Przysucha S.A., oraz architektów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników Klinkier Przysucha S.A.

IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres
e-mail: konkurskameleon@klinkierprzysucha.pl. Wizualizacja stworzonego koloru płytek wykonana musi być za pomocą programu Klinkier Przysucha S.A. "Kameleon" http://www.kameleon.klinkierprzysucha.pl/. Po stworzeniu koloru należy w pierwszej kolejności pobrać kartę techniczną, a następnie wysłać na adres: konkurskameleon@klinkierprzysucha.pl uwzględniając poniższe wytyczne.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3. W e-mailu przesłanym na adres „Organizatora” powinny znajdować się następujące informacje:
- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy),
- plik podpisany ma być nazwą firmy z kolejnym numerem (np. FIRMA1, FIRMA2, ...)
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 28 dnia każdego miesiąca 2017 r.
5. Prace mogą przesyłać tylko ich autorzy.
6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Zamieszczenie wizualizacji stworzonych kolorów „Kameleona” w galerii konkursowej z udzieleniem „Organizatorowi” przez uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie prac wykonanych przez uczestnika konkursu na stronie www i Facebooku „Organizatora”. „Organizator” zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac podczas konkursu oraz w publikacjach związanych z konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie zgodę na publikację wizerunku uczestnika przez "Organizatora", odbierającego nagrodę konkursową.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez „Organizatora”.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę wartość estetyczną i oryginalność nadesłanych prac.
3. Spośród nadesłanych w każdym miesiącu prac Jury wybierze co miesiąc „Kameleona” który zajmie pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
5. O decyzji Jury, nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na Facebooku „Organizatora”.
7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac, połączona z wręczeniem dyplomu „MISS KAMELEON 2017”, nagród oraz uroczystym bankietem zwycięzców konkursu nastąpi podczas wystawy nagrodzonych prac konkursowych „MISS KAMELEON”, która odbędzie się w siedzibie „Organizatora” 4 styczniu 2018 r.

VI. Nagrody
1. Zwycięzcy konkursu w danym miesiącu otrzymają następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca – dyplom „MISS KAMELEON MIESIĄCA”, publikacja prac w mediach społecznościowych, kalendarzu na rok 2018, oraz tablet.
- za zajęcie I miejsca spośród najlepszych „zwycięskich” prac każdego miesiąca : dyplom, statuetkę „MISS KAMELEON 2017” i publikację prac w mediach społecznościowych, oraz telewizor 52’’.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.klinkierprzysucha.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie prac (kameleonów) do konkursu i wysłanie ich do „Organizatora” wraz podaniem danych zgłaszającego (uczestnika konkursu) jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Organizator:
KLINKIER PRZYSUCHA S.A.
www.klinkierprzysucha.pl